อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พระราชบัญญัติเทศบาล
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พระราชบัญญัติภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
อิ่นๆ
แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)