ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 / สารบัญ / รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเทศบาลฯ / ส่วนที่ 1 / คำแถลงงบประมาณ / เฉพาะการ กิจการประปาและสถานธนานุบาล / หน้า 5 / หน้า 6 / หน้า 7-8
ส่วนที่ 2 / หน้า 10 / หน้า 11 - 15 / หน้า 16 / หน้า 17 - 19 / หน้า 20 - 23 / หน้า 24 - 73 / หน้า 74 - 133 / หน้า 134 - 149
เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ / กองการประปา / สถานธนานุบาล