คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 15 มี.ค. 60
 
 

 
 
คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.11 ต.ค.59
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 11 ต.ค. 59
 
 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2561


หน้าปก / ประกาศ / คำนำ / สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   

ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ รวมปี 2560 - 2561

   
ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (กันเงิน ปี 2560)
ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
   
ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ปี 2561)
ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 / ยุทธศาสตร์ที่ 2 / ยุทธศาสตร์ที่ 3 / ยุทธศาสตร์ที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 5 / ยุทธศาสตร์ที่ 6

October 31, 2017

 
 

 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2561 แก้ไขครั้งที่ 1

ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 

 
 

 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2561 แก้ไขครั้งที่ 2

ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (กองการศึกษา)
ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (สำนักปลัดเทศบาลฯ)
ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (งานป้องกันฯ)

 

 
 

 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2561 แก้ไขครั้งที่ 3

ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

March 15, 2018

 
 

 

 
 

แผนดำเนินงาน ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

หน้าปก / ประกาศ / คำนำ / สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561




ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ และ
ผด.02/1 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

March 15, 2018

 
 

 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2561 แก้ไขครั้งที่ 4



ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ และ
ผด.02/1 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

May 4, 2018

 
 

 

 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2561 แก้ไขครั้งที่ 5

ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินการ เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

July 2, 2018

 
 

 

 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2561 แก้ไขครั้งที่ 6

ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินการ เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

September 22, 2018