การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)
กิจกรรมประกาศเจตนารงณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เมืองแกลงใสสะอาด 2566"

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565