รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   
รายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วัยที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วัยที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
   
   
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง