หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างในสถานศึกษา พ.ศ.2558
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9) พ.ศ.2562
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2563
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออก จากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด2 การกำหนดตำแหน่งการจ้าง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนผู้ได้รับการบรรจุตำแหน่ง พ.ศ. 2558
หนังสือก.จ.ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
 
การพัฒนาบุคลากร
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง . เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน พ.ศ. 2561
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการประเมินผลการปฎิบัติงาน ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานเทศบาลหมวดที่ 14 ส่วนที่ 5 พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานครูเทศบาล พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 6 การประเมินผลการปฎิบัติงาน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือ ก.จ.ก..ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ฉบับที่2 พ.ศ. 2563
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโคต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคโควิด พ.ศ. 2565
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานเทศบาลเพิ่มเติม พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฎิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ฉบับที่5 พ.ศ. 2559
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างหมวด 7 วินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างหมวด 8 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยยการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2563
หนังสือ ก.จ.ก..ท. และ ก.อบต. เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติกรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรค โควิด-19
หนังสือ ก.จ.ก..ท. และ ก.อบต. เรื่อง การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การวางแผนกำลังคน
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารราชการและการปฎิบัติงาน (ฉบับที่4) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่ง (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.ท.จ. ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพลังงานจ้างหมวดสองการกำหนดตำแหน่งหมวดสามการจัดทำแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือ ก.จ.ก..ท. และ ก.อบต. เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลังและการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566