รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2565
แจ้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2566
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน