ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม