รายงานผลการนำประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts)
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม