การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน  2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” และ  ข้อ 14 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

ทางคณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลฯ เวลา 13.30 น.

Download รูปเล่ม

ปก / คำนำ / สารบัญ
หน้า 1 - 6
หน้า 7 - 24 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา
หน้า 25 รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2561
หน้า 26 - 44 ภาพผลการดำเนินงานปี 2561
หน้า 45 - 57 การบรรยายผลเชิงปริมาณ-คุณภาพ-ปัญหา-อุปสรรค-แนวทางแก้ไข
หน้า 58 - 74 ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริงและงบประมาณคงเหลือ)
หน้า 75 - 80 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
หน้า 81 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงลงนามบันทึกเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561)

 
 

May 4, 2018