คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

กองวิชาการและแผนงาน


คู่มือกระบวนงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( หน้าปก / คู่มือ / แผนปฏิบัติการปฏิทินการจัดทำแผนสามปีและปฏิทินงบประมาณ )
คู่มือกระบวนงานการบริการทะเบียนพาณิชย์ ( คู่มือ / แผ่นพับขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ )
 
กองการศึกษา
คู่มือกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ( คู่มือ / แผ่นพับคู่มือสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ )
   
กองคลัง

คู่มือกระบวนงานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ( คู่มือ / แผนกระบวนการ )