ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน (เพิ่มเติม) (ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567)
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัสกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภาษีป้าย(ภ.ป.1) ประจำปี พ.ศ.2567 (ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 กองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ไตรมาสที่ 1) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566)
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภันณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ประกาศ นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประกวด อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องช่องทางการสื่อสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 23/2566 เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ. 2566
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การสำรวจขอมูลป้าย ประจำปีภาษี 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบาย เป้าหมายการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินผลปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
การจัดเก็บข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพ การจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานผลการใช้พลังงานและลดการใช้พลังงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปผลความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม
กิจกรรมประกาศเจตนารงณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี พ.ศ.2566
- แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (1)
- แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (2)
ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเมืองแแกลง พ.ศ.2566
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 22/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรานิกส์
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอประชาสัมพันธ์ “หมายเลขประจำเสาไฟฟ้าส่องสว่าง” ในแต่ละชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ
สรุปผลการจัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งปัญหาผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโรงเรือนพักสัตว์ พร้อมห้องทำงาน ขนาด 7.00 X 48.00 เมตร
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รายละเอียดโครงการ)
โครงการก่อสร้างโรงเรือนพักสัตว์ พร้อมห้องทำงาน ขนาด 7.00 x 48.00 เมตร
รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงเทศบาลตำบลเมืองแกลง "ถามมา-เราตอบ แจ้งมา-เราแก้ไข ปัญหาจบ-เมื่อประชาชนร่วมมือ"
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 23/2566 เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ช่องทางการสื่อสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปรายปรามการทุจริตและการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ระหว่างจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง สร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี พ.ศ.2566
- แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (1)
- แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (2)
ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเมืองแแกลง พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 22/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรานิกส์
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลงขอเรียนเชิญท่านร่วมโครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว อายุ 6 เดือนขึ้นไปในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ.ศูนย์เยาวชน (ตลาด4) แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้- 13 ธันวาคม 2565 (ในเวลาราชการ)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการทางการเห็น มีส่วนร่วมทางสังคมต่อกระบวนการการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หากมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการให้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยโดยตรง ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 คลิกรายละเอียด...
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอประชาสัมพันธ์ “หมายเลขประจำเสาไฟฟ้าส่องสว่าง” ในแต่ละชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์ "ตลาดสีเขียว" เริ่มเปิด วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เปฺิดทุกวันพุธ เวลา 15.00-20.00 น. ณ ตลาดบ้านก๋ง สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้งเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รายละเอียดโครงการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งปัญหาผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย วัดพลงช้างเผือก ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 56 ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวนประมาณ 172 รูป ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / แผนที่เส้นทางขบวน ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และตารางการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
10 วิธีลดโลกร้อนง่ายๆ ที่คุณทำได้ทุกวัน
โครงการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ.2565
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ปีงบประมาณ 2565
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถิติประชากร
ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขออนุมัติจัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ สถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี 2565
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง
การบันทึกข้อมูลในระบบการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รายละเอียดโครงการ...คลิก... (ครั้งที่ 1) 
 ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิก...
ขอปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565
 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เรื่อง
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งว่าง)

จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 1 สมัครรับเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565
รายละเอียดตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง...คลิกที่นี่
 แผนที่ประกอบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง (แบบที่ 1)(ใหม่) ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง...คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสนัขบ้า วันที่ 28 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น ณ ศูนย์เยาวชน ตลาด 4 แจ้งความประสงค์ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กันยายน 2565 (ในเวลาราชการ) (รับทำหมันเฉพาะที่มาลงทะเบียนเท่านั้น) บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การสำรวจข้อมูลป้าย ณ วันที่ 19 กันยายน 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 19 กันยายน 2565
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้านการศึกษา -ประกาศผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง
การส่งผลตรวจโควิด-19 เมื่อตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวก
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดีการแห่งรัฐ ปี 2565 เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 5 กันยายน 2565 - 19 ตุลาคม 2565 จุดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
- สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
- ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
- ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
- ธนาคารออมสินทุกสาขา
- ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติมและไฟล์เสียงประชาสัมพันธ์...คลิก...
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจและรแบตลาดสามย่าน อ.แกลง จ.ระยอง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเสริมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำเสริมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์ ศูนยช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเมืองแกลงเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
หลักเกณฑ์พิจารณาขอความช่วยเหลือ => คลิก
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ => คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ศูนย์เยาวชน ตลาด 4
แจ้งความประสงค์ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2565 (ในเวลาราชการ) (รับทำหมันเฉพาะที่มาลงทะเบียนเท่านั้น) บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเสริมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำเสริมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ขอเชิญร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาและเครื่องไทยธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายวัดในเขตเทศบาลเมืองแกลง จำนวน 3 วัด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ ศูนยช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
หลักเกณฑ์พิจารณาขอความช่วยเหลือ => คลิก
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ => คลิก
ขอเชิญประชาชนชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้ารับบริการ ตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แจ้งประชาสัมพันธ์พบท่อประปาแตกจำเป็นต้องปิดจ่ายน้ำท่อเทน 12” เพื่อซ่อมท่อ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงขยายเขตท่อประปาใหม่ ทำให้มีการปรับแรงดันน้ำเพิ่ม จึงทำให้พบท่อประปาแตก บริเวณถนนบ้านบึงแกลง (หน้าตลาดคลองถม) ปิดน้ำซ่อมท่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ผลกระทบ : ผู้ใช้น้ำทั้งหมด 16 ชุมชน น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ กองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประชาสัมพันธ์ การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่และการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2565 (ปีที่40) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาดกลางผลไม้เสี่ยไต๋ ปั้มบางจาก ไต๋ปิโตรเลียม อ.แกลง จ.ระยอง...คลิกชมวิดีโอ
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือประชาชน ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน บริเวณ ถนนสุนทรโวหาร 1
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ปิดทำการ 2 วัน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
การส่งผลตรวจโควิด-19 เมื่อตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวก
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง และ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง "เรียนรู้ความซื่อสัตย์สุจริต "โตไปไม่โกง""
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ้น (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปรายปรามการทุจริตและการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ระหว่างจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง วิธีรับมือ ฝุ่น PM2.5
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญชวนประชาชนร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแกลง จ.ระยอง ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแกลง จ.ระยอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ https://onedptgis.dpt.go.th/onedpt.../announce/15/10561
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 1)
ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้บริการตามจุดต่างๆ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้ วันที่ 5-19 พฤศจิกายน 2564 ร้านต้มเลือดหมูไชยรัตน์ ตลาดสามย่าน อ.แกลง จ.ระยอง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอเชิญชวนท่านบริจาค"น้ำดื่ม" เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) บริจาคได้ที่ "สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง"
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การสำรวจข้อมูลป้าย ประจำปีภาษี 2565
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการลดพลังงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยในขณะนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ตรวจพบพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะของเทศบาลติดเชื้อโรคไวรัส COVID-19 จึงทำให้พนักงานบางส่วนของเทศบาลต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ
9 ข้อต้องรู้ข้องเกี่ยวกับบุหรี่ ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
รายงานการการแจ้งอาณาเขตของชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์ สถานประกอบการประเภทตลาดในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การดำเนินการควบคุมป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงาน
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ขอเชิญประชาชนที่อาศัยหรือทำงานในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงจองวัคซีน covid-19
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 851/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
การออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ครั้งแรก ประจำปี 2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ครั้งแรก
5 วิธี ร่วมอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2564
ประกาศอำเภอแกลง เรื่อง ยกเลิกการจัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปีงบประมาณ 2564" (ปีที่ 40)
แจ้งประชาสัมพันธ์ หยุดจ่ายน้ำเพื่อล้างถังตะกอนประจำปี วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ. โรงผลิตน้ำประปาหนองแหวน
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลเมืองแกลง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแล)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 240/2564 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปฎิบัติราชการแทน
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ "โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมชุมชนเก่าสามย่าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอเลื่อนการจัดงานโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จากวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 8-9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง งานจัดทุกวันศุกร์-เสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน เริ่มจัดครั้งแรกวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่เลือกได้เฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเดียว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การจัดประชาคมโครงการก่อสร้างตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดระยอง (ถนนสุนทรโวหาร)
เชิญชวนให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
ประชาสัมพันธ์กองการประปา เหตุน้ำประปาไม่ไหล ช่างกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบ โซนสูง ม.สุขสบาย โรงงานญี่ปุ่น ศาลาตาผ่อง สุนทรภู่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างการตรวจสอบของช่าง ท่านใดต้องการน้ำ สามารถโทรแจ้งที่เบอร์ 038-671196 (งานดับเพลิง) ,038-675222 ต่อ 302-303 หรือ inbox : เพจกองการประปาทต.เมืองแกลง...ช่องทางการติดต่อขอรับน้ำ
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันเลือกตั้ง❗️ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลาในการลงคะแนนเลือกตั้งระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น
การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
ไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้ลงคะแนนเสียงยังภูมิลำเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ขอเชิญเข้ารว่มโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่ง
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันที่ 23 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณศาลาต้นโพธิ์ อ.แกลง จ.ระยอง
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ITA) ประจำปี ๒๕๖๓
กำหนดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนแกลง อ.แกลง จ.ระยอง ณ ที่ว่าการอำเภอแกลง วันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย
ขอเชิญประชาชนชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลงรับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ "ฟรี" ในเดือนตุลาคม 2563 เวลา 06.30-12.00 น.
กำหนดการงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 55 ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศกรมบัญชีกลาง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม ตลาดสีเขียว
งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนว
ทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุข ในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเองและสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่น
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 ที่ต้องชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนสิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือนสิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ การแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงมหาดไทยรับสมัครงาน 30,058 อัตรา 1. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 15,548 อัตรา 2.โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(กรมการปกครอง) 14,510 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดโครงการการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนฟุตฟริ้นท์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
สำนักปศุสัตว์จังหวัดระยอง มีกำหนดลงหมันให้สุนัข-แมว อายุ 6 เดือนขึ้นไป ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2563 บริเวณศูนย์เยาวชน (ตลาด 4)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง ประจำปี 2563
แผนปฎิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. 63 ถึง 21 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การออกบริการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประชาสัมพันธ์...ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ทำก๋วยเตี๋ยวผัดปู เพื่อแจกให้กับพี่น้องประชาชน ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เริ่มแจกเวลา 11.30 น. ณ. หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ข่าวประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน รับฟังรายการ "ระยองสู้กับโควิด 19" เวลา 06.30 น. - 07.00 น. และ "ร่วมคิด ร่วมทำ" เวลา 09.00 - 10.00 น. ผ่านทางวิทยุ FM 104 MHz เสียงจากเมืองแกลง
ประชาสัมพันธ์ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น
ขอประกาศแจ้งเตือน ผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เนื่องจากระดับน้ำในคลองวังหว้ามีปริมาณลดลงจนอาจถึงระดับวิกฤติ ไม่สามารถสูบผลิตและจ่ายเสริมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกท่าน โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ เผื่อกรณีฉุกเฉินต้องหยุดจ่ายน้ำเสมอ โปรดใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อยืดระยะเวลาการใช้น้ำให้ยาวนานตลอดหน้าแล้งนี้
กำหนดการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราวของที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอความร่วมมือ งด!!! ใช้สวนสาธารณะสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอแกลง ทั้งที่เดินทางกลับมาจาก กทม./ปริมณฑล/จังหวัดอื่นๆ ช่วยลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าอำเภอแกลง เพื่อให้ทีมงานสาธารณสุข ดำเนินการให้คำแนะนำ และติดตามสถานะสุขภาพ
ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ประกาศด่วน !! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.
ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานปิดภาคเรียน ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม️ ก้าวเพื่อเก้าโรงพยาล จังหวัดระยอง เพื่อระดมทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 9 แห่งในจังหวัดระยอง ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ท่านใดที่สนใจ ติดต่อได้ที่เบอร์ 094-539-1905 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลง / รายละเอียดเส้นทางการวิ่ง
ขอยกเลิกการประชาคมท้องถิ่น ๑๖ ชุมชน ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง​ ส่งประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง​ เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น​ เพื่อจะได้รวบรวมเสนอให้คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง​ ภายในวันที่​ 9​ มีนาคม​ 2563 ตามเอกสารแนบ​ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง​ เรื่อง​ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง​ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน​ อำเภอแกลง​ จังหวัดระยอง​ ลงวันที่​ 28​ กุมภาพันธ์​ พ.ศ.​2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 2 - 23 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5
ประชาสัมพันธ์ โดยผู้รับจ้าง หจก. จีรนารถก่อสร้าง จะเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นลู่วิ่งสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ขอแจ้งงดใช้ชั่วคราว ขออภัยผู้มาขอใช้สนาม มา ณ ที่นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดดนตรี Muangklang Music Contest 2020 ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าหอประวัติเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสุภาพสตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมฟรี
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง "กกต.แก้ระเบียบฯ "เลือกตั้งท้องถิ่น" คำนวณผลต่างจำนวนราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้ง"
ประชาสัมพันธ์ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ประกาศด่วน !! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ประกาศด่วน !! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ประกาศด่วน !! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสุก และร่วมฟังบรรยายธรรม โครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ จากวัดนาหลวง
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับอำเภอ "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดสีเขียว" อำเภอแกลง / กำหนดการการจัดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดสีเขียว"
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ประกาศด่วน !! ถนนเทศบาล 2 เทศบาล 3 ถ.สุนทรภู่ ถ.พลงช้างเผือก และพื้นที่ใกล้เคียง น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล เนื่องจากปริมาณน้ำดิบในเขื่อนวังหว้ามีปริมาณลดลง
กำหนดการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 / แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จ.ระยอง
ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563(เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การรับสมัครผู้ประสงค์รับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชนหนองแตงโมและชุมชนในยาง
ขอเชิญร่วมงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองแกลงประจำปีงบประมาณ 2564
เชิญสมัครโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่ของแผ่นดินเดิน-วิ่งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนากองทัพอากาศบ้านเพ / Download ใบสมัคร (สมัครได้ที่กองการศึกษา ชั้น 2 เทศบาลฯ)
รายงานการรับเงิน จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562