ข่าวเก่า

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การออกบริการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน "ตู้ปันสุข" เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้... 1.บริษัท โตเกียว พาราวู้ด-1986 จำกัด 2.ร้านบ้านหมูเจ้แต๋ม 3.ร้านอมรสามย่าน 4.โรงแรมแกลงพาเลซ 5.สท.ศุภกร แสงพงษ์พิทยา
คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่2)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6948/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่้เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6947/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่้เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอรับหน้ากากอนามัย/รายชื่อที่ไปรษณีย์ส่งคืนหน้ากากอนามัยให้เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80พระพรรษา เปิดใช้ตามปกติ แต่มีข้อปฏิบัติดังนี้️
1.ผู้ใช้สนามกีฬาต้องสวมแมส หรือเฟสชิล
2.ผู้ใช้สนามกีฬาต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าสนามกีฬาทุกท่าน
3.ผู้ใช้สนามกีฬางดการรวมตัวเป็นกลุ่มและนั่งรับประทานอาหารภายในสนามกีฬาฯ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) เรื่อง มาตรการช่วยเหลือคนพิการในวิกฤติ covid-19
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้เจ้าของสถานที่ก่อสร้างและสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด19
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
จังหวัดระยองจัดทำกลุ่ม Line Official Account "Rayong Fight Covid" เพื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 31 พ.ค. 2563
สถานที่เสี่ยงที่ยังคงปิดชั่วคราว ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6372/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่้เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6374/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่รของโรคติดต่ออันตราย
ประชาสัมพันธ์...ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ทำก๋วยเตี๋ยวผัดปู เพื่อแจกให้กับพี่น้องประชาชน ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เริ่มแจกเวลา 11.30 น. ณ. หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ว่าด้วยเรื่อง การงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์(ฌุมอะฮ์)ที่มัสยิด การจัดกิจกรรมของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆและการจัดการกับศพ(มัยยิต)(ฉบับที่ 3/2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน รับฟังรายการ "ระยองสู้กับโควิด 19" เวลา 06.30 น. - 07.00 น. และ "ร่วมคิด ร่วมทำ" เวลา 09.00 - 10.00 น. ผ่านทางวิทยุ FM 104 MHz เสียงจากเมืองแกลง
แบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ในเขตจังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ในด้านต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น
ขอประกาศแจ้งเตือน ผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เนื่องจากระดับน้ำในคลองวังหว้ามีปริมาณลดลงจนอาจถึงระดับวิกฤติ ไม่สามารถสูบผลิตและจ่ายเสริมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกท่าน โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ เผื่อกรณีฉุกเฉินต้องหยุดจ่ายน้ำเสมอ โปรดใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อยืดระยะเวลาการใช้น้ำให้ยาวนานตลอดหน้าแล้งนี้
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19(Coronavirus Disease 2019)(COVID-19) ในการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีศาสนา และพิธีการต่างๆ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจกอาหารในลักษณะโรงทานของวัด มูลนิธิ โรงเจ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)(ฉบับที่5)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน
กำหนดการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอประกาศคำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีและพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรค COVID-19 เรื่อง หลีกเลี่ยงการเดินทาง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรค COVID-19 เรื่อง หน้ากากอนามัย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรค COVID-19 เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรค COVID-19 เรื่อง การล้างมือ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรค COVID-19 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือของรัฐระยะที่ 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรค COVID-19 เรื่อง การปฏิบัติตัวในสถานที่ต่างๆ
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประกาศมาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(COVID-19)
ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชา อุปสมบท งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจศพ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 (Coronavirus Disease 2019)(COVID-19) ฉบับที่ 2
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดระยอง
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3 )
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019)(COVID-19) ขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง (ฉบับที่2)
แบบสำรวจข้อมูลพนักงานและลูกจ้งที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้ประกาศปิดสภานบริการและสภานประกอบการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด19)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราวของที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอความร่วมมือ งด!!! ใช้สวนสาธารณะสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอแกลง ทั้งที่เดินทางกลับมาจาก กทม./ปริมณฑล/จังหวัดอื่นๆ ช่วยลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าอำเภอแกลง เพื่อให้ทีมงานสาธารณสุข ดำเนินการให้คำแนะนำ และติดตามสถานะสุขภาพ
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือผู้จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ประกาศด่วน !! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ บริเวณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน สารนารถ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / กำหนดการ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนจังหวัดระยอง เรื่อง “มหาดไทยห่วงใยแนะวิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย”
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนจังหวัดระยอง เรื่อง “สร้างเกราะป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน”
ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานปิดภาคเรียน ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม️ ก้าวเพื่อเก้าโรงพยาล จังหวัดระยอง เพื่อระดมทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 9 แห่งในจังหวัดระยอง ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ท่านใดที่สนใจ ติดต่อได้ที่เบอร์ 094-539-1905 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลง / รายละเอียดเส้นทางการวิ่ง
การเตรียมรับมือกับ 4 ข้อต้องรู้ ป้องกันและอาการเบื้องต้น สถานการณ์ไวรัส COVID-19 
ขอยกเลิกการประชาคมท้องถิ่น ๑๖ ชุมชน ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง​ ส่งประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง​ เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น​ เพื่อจะได้รวบรวมเสนอให้คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง​ ภายในวันที่​ 9​ มีนาคม​ 2563 ตามเอกสารแนบ​ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง​ เรื่อง​ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง​ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน​ อำเภอแกลง​ จังหวัดระยอง​ ลงวันที่​ 28​ กุมภาพันธ์​ พ.ศ.​2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 2 - 23 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5
ประชาสัมพันธ์ โดยผู้รับจ้าง หจก. จีรนารถก่อสร้าง จะเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นลู่วิ่งสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ขอแจ้งงดใช้ชั่วคราว ขออภัยผู้มาขอใช้สนาม มา ณ ที่นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดดนตรี Muangklang Music Contest 2020 ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าหอประวัติเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสุภาพสตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมฟรี
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง "กกต.แก้ระเบียบฯ "เลือกตั้งท้องถิ่น" คำนวณผลต่างจำนวนราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้ง"
ประชาสัมพันธ์ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ประกาศด่วน !! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ประกาศด่วน !! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ประกาศด่วน !! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสุก และร่วมฟังบรรยายธรรม โครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ จากวัดนาหลวง
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับอำเภอ "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดสีเขียว" อำเภอแกลง / กำหนดการการจัดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดสีเขียว"
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ประกาศด่วน !! ถนนเทศบาล 2 เทศบาล 3 ถ.สุนทรภู่ ถ.พลงช้างเผือก และพื้นที่ใกล้เคียง น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล เนื่องจากปริมาณน้ำดิบในเขื่อนวังหว้ามีปริมาณลดลง
กำหนดการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 / แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จ.ระยอง
ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563(เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การรับสมัครผู้ประสงค์รับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชนหนองแตงโมและชุมชนในยาง
ขอเชิญร่วมงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองแกลงประจำปีงบประมาณ 2564
เชิญสมัครโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่ของแผ่นดินเดิน-วิ่งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนากองทัพอากาศบ้านเพ / Download ใบสมัคร (สมัครได้ที่กองการศึกษา ชั้น 2 เทศบาลฯ)
รายงานการรับเงิน จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562