สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 18041/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 28)
การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for covid-19)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 17068/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 27)
แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับคนที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายแล้ว
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
   
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
   
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
   
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 29 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 26 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 25 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 24 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 23 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 19 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 18 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 16 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 14 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 13 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 12 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 11 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 8 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 5 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 4 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 3 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
   
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564
   
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 16268/2564 เรื่อง การดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Buble and Seal) ของสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตรวจโควิดด้วย ATK ผลเป็นบวก ต้องทำอย่างไร ?
6 ข้อสงสัย COVID-19 ในผู้ป่วยเด็ก
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15811/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15728/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)(ฉบับที่26)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14330/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)(ฉบับที่24)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14231/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
การผ่อนคลายมาตรการเดินทาง มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การปฏิบัติตัวเมื่อต้องกักตัว 14 วัน ที่บ้าน
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอย (Communty Isolation) เทศบาลตำบลเมืองแกลง
สถานการณ์ COVID-19 อ.แกลง จ.ระยอง ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564
สถานการณ์ COVID-19 อ.แกลง จ.ระยอง ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2564
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 13246/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่23)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12626/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่22)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12446/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่21)
คำสั่งจังหวัดระยอง 11803/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 20
คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
มาตรการป้องกันควบคุมโรค (สำหรับพื้นที่ต่างๆ)
ประเมินตนเองอย่างไร เมื่อเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19
มาตรการควบคุมโรคเฉพาะพื้นที่ โรงงาน แคมป์คนงาน บริษัทฯ
กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ
เทศบาลตำบลเมืองแกลงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากท่านมีความประสงค์ที่จะตรวจคัดกรอง
โรคโควิด 19 ให้ท่านถ่ายสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเขียนหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน แล้วนำไปแจ้งที่ประธานชุมชนของท่าน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
Home Isolation 4 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการแยกกักตัวที่บ้าน
ผู้ป่วยโควิดแต่ละสีกับทางเลือกในการรักษาที่ช่วยให้คุณหมอดูแลทุกคนได้ดีขึ้น
คำสั่งจังหวัดระยอง 10772/2564 เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10535/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
วิถีชีวิตใหม่ในสถานที่ทำงาน สู้ภัยโควิด-19
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10300/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (ฉบับที่ 18)
ขั้นตอนรายงานตัวเข้าพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ป้องกันโควิด -19 ในสถานดูแลู้สูงอายุ
6 ข้อ เตรียมพร้อมครอบครัว Home Isolation (กรณีมีผู้ต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10008/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9855/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (ฉบับที่ 17)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9695/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (ฉบับที่ 16)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9697/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การดำเนินการควบคุมป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงพยาบาลแกลง แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกา เข็มที่ 2 เร็วขึ้น สำหรับผู้ที่มาฉีดเข็ม1 ระหว่างวันที่ 7-18 มิถุนายน 2564
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9253/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9252/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (ฉบับที่ 15)
ขอเชิญประชาชนที่อาศัยหรือทำงานในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงจองวัคซีน covid-19
การรับมือโควิด-19 ในฤดูฝน
นายจ้างกำชับแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
หน้ากากอนามัยใช้ถูกวิธีลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19
คำแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ฝ่าวิกฤตโควิด-19
การลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ กรณีปิดสถานบริการและสถานประกอบการ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง
ข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง : ประชาชนอายุ 18-59 ปี สามารถลงทะเบียนได้โดยกำหนดฉีด 12-16 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมาตรการสำหรับประชาชน และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติตนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
คำแนะนำเกี่ยวกับไวรัส COVID-19
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6187/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
รณรงค์ "แป๊บเดียว ก็ติดโควิดได้" รวมกันติดหมู่ แยกกันอยู่เรารอด
ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัส COVID-19
10 STEPS กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 240/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ในพื้นที่เกาะเสม็ดเป็นระยะเวลา 14 วัน
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5644/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)(ฉบับที่11)
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการ covid-19 จังหวัดระยอง ขอความร่วมมือประชาชนชาวระยองปฏิบัติ
ศูนย์ปฏิบัติการ covid-19 จังหวัดระยอง ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน 2564 ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 585 จังหวัดระยอง
ศูนย์ปฏิบัติการฯ COVID-19 จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 582-584 จังหวัดระยอง
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่5/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)(ฉบับที่3)
ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปรับการตรวจหรือรักษา
มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 5)
แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวรองรับการเดินทางท่องเที่ยว
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8753/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8572/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่้เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 4) / มาตรการแนบ
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง เรื่อง มาตรการความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล
ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน "ตู้ปันสุข" เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้... 1.บริษัท โตเกียว พาราวู้ด-1986 จำกัด 2.ร้านบ้านหมูเจ้แต๋ม 3.ร้านอมรสามย่าน 4.โรงแรมแกลงพาเลซ 5.สท.ศุภกร แสงพงษ์พิทยา
คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่2)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6948/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่้เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6947/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่้เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอรับหน้ากากอนามัย/รายชื่อที่ไปรษณีย์ส่งคืนหน้ากากอนามัยให้เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80พระพรรษา เปิดใช้ตามปกติ แต่มีข้อปฏิบัติดังนี้️
1.ผู้ใช้สนามกีฬาต้องสวมแมส หรือเฟสชิล
2.ผู้ใช้สนามกีฬาต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าสนามกีฬาทุกท่าน
3.ผู้ใช้สนามกีฬางดการรวมตัวเป็นกลุ่มและนั่งรับประทานอาหารภายในสนามกีฬาฯ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) เรื่อง มาตรการช่วยเหลือคนพิการในวิกฤติ covid-19
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้เจ้าของสถานที่ก่อสร้างและสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด19
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
จังหวัดระยองจัดทำกลุ่ม Line Official Account "Rayong Fight Covid" เพื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 31 พ.ค. 2563
สถานที่เสี่ยงที่ยังคงปิดชั่วคราว ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6372/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่้เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6374/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่รของโรคติดต่ออันตราย
ประชาสัมพันธ์...ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ทำก๋วยเตี๋ยวผัดปู เพื่อแจกให้กับพี่น้องประชาชน ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เริ่มแจกเวลา 11.30 น. ณ. หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ว่าด้วยเรื่อง การงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์(ฌุมอะฮ์)ที่มัสยิด การจัดกิจกรรมของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆและการจัดการกับศพ(มัยยิต)(ฉบับที่ 3/2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน รับฟังรายการ "ระยองสู้กับโควิด 19" เวลา 06.30 น. - 07.00 น. และ "ร่วมคิด ร่วมทำ" เวลา 09.00 - 10.00 น. ผ่านทางวิทยุ FM 104 MHz เสียงจากเมืองแกลง
แบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ในเขตจังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ในด้านต่างๆ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19(Coronavirus Disease 2019)(COVID-19) ในการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีศาสนา และพิธีการต่างๆ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจกอาหารในลักษณะโรงทานของวัด มูลนิธิ โรงเจ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)(ฉบับที่5)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน
กำหนดการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอประกาศคำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีและพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรค COVID-19 เรื่อง หลีกเลี่ยงการเดินทาง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรค COVID-19 เรื่อง หน้ากากอนามัย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรค COVID-19 เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรค COVID-19 เรื่อง การล้างมือ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรค COVID-19 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือของรัฐระยะที่ 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรค COVID-19 เรื่อง การปฏิบัติตัวในสถานที่ต่างๆ
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประกาศมาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(COVID-19)
ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชา อุปสมบท งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจศพ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 (Coronavirus Disease 2019)(COVID-19) ฉบับที่ 2
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดระยอง
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3 )
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019)(COVID-19) ขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง (ฉบับที่2)
แบบสำรวจข้อมูลพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้ประกาศปิดสภานบริการและสภานประกอบการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด19)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราวของที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอความร่วมมือ งด!!! ใช้สวนสาธารณะสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอแกลง ทั้งที่เดินทางกลับมาจาก กทม./ปริมณฑล/จังหวัดอื่นๆ ช่วยลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าอำเภอแกลง เพื่อให้ทีมงานสาธารณสุข ดำเนินการให้คำแนะนำ และติดตามสถานะสุขภาพ
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือผู้จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ บริเวณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน สารนารถ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / กำหนดการ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนจังหวัดระยอง เรื่อง “มหาดไทยห่วงใยแนะวิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย”
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนจังหวัดระยอง เรื่อง “สร้างเกราะป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน”
การเตรียมรับมือกับ 4 ข้อต้องรู้ ป้องกันและอาการเบื้องต้น สถานการณ์ไวรัส COVID-19