คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.7 มิ.ย.59
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 7 มิ.ย. 59
คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.7 มิ.ย.59
 
 

 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563)

คำนำ / สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ / แบบ ยท.01-1 / แบบ ยท.01 -2 / แบบ ยท.02
บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2563)
บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

June 14, 2016

 
 

 

 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

คำนำ / สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ / ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 /
  ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 - 6 / ผ.02 บัญชีประสานแผน / ผ.03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ

June 14, 2016

 
 
 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

Aug 4, 2016

 
 

 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

Dec 22, 2016

 
 
 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

Feb 15, 2017

 
 
 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

May 16, 2017

 
 

 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

July 19, 2017

 
 

 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

Sep 15, 2017