วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

กำหนดหารจัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2562 (ครั้งที่ 2)
ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  • เวลา 07.00 น. - พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน มาพร้อมเพรียงกัน ณ สถานที่จัดพิธี
  • เวลา 07.30 น. - ประธานในพิธีเดินทางถึง พร้อมดำเนินการในพิธี
  • เวลา 08.00 น. - พระภิกษุสงฆ์และสารเณร เริ่มรับบิณฑบาตตามเส้นทางที่กำหนด
  • เวลา 09.30 น. - เสร็จพิธี

 

 

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
จัดโครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2562  โดนมีการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง “Muangklang Folk Song Contest 2019” 
ณ หอประวัติเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพ...

 

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่1) ประจำปี 2562 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่1) ประจำปี 2562 
นำโดย นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน 
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

 

 

จัดโครงการสวนสมุนไพร (สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย 2 โอกาส คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรี นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดโครงการสวนสมุนไพร (สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย 2 โอกาส คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก)โดยได้รับเกียรติจาก สจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ประธานชุมชน อสม. และกลุ่มจิตอาสา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

 

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี 
นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล 
จัดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ ความชำนาญการเพาะต้นอ่อนจากเมล็ดทานตะวัน และเมล็ดผักบุ้ง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพรองหรืออาชีพเสริมได้ ณ หอประวัติเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพ...

 

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ ชุมชนประชารัฐร่วมใจ สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดระยอง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ ชุมชนประชารัฐร่วมใจ สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดระยอง อบรม สอบ ใบขับขี่จักรยนต์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

 

ต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด “นางงามระยอง 2562”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด “นางงามระยอง 2562” ทำกิจกรรมระหว่างการเก็บตัว โดยมีการทำกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสารนาถธรรมาราม และร่วมกันปลูกต้น รวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 10 บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ชมภาพ...

 

"เที่ยวระยอง อิ่มบุญ สุขใจ เล่าขานตำนาน...เมืองแกลง"

“ เที่ยวระยอง อิ่มบุญ สุขใจ เล่าขานตำนาน...เมืองแกลง “
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดกิจกรรมไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเสริมสิริมงคล ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม พร้อมศึกษาประวัติศาสตร์บนเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ อำเภอแกลง ชมภาพ...

 

ประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนสารนารถ)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนสารนารถ) เพื่อเป็นการปรับปรุงเกาะกลางถนนให้ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาอย่างปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

 

ประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 นำโดยนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

 

 

โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามหลักสูตร 13 ส. ณ อาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมฟังบรรยาย จากวิทยากรพิเศษ คุณสมเกียรติ อภิญญาชน ในโครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามหลักสูตร 13 ส. ณ อาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลง ชมภาพ...

 

กิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เด็กโรงเรียนอยู่เมืองแกลง และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ชาวเมืองแกลงได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ชมภาพ...

 

 

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายงาน
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณืสนามเด็กเล่นพร้อมเทพื้นคอนกรีต และเปลี่ยนพื้นยางบล็อคยางพร้อมเครื่องติดตั้งสนามเด็กเล่นเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัดอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบจ่ายสารละลายโพลิเมอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบจ่ายสารละลายสารส้ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 56 รายงาน

 

 
 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย 
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง