วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
 
   
 

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ

 
 
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอความร่วมมือ งด!!! ใช้สวนสาธารณะสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอแกลง ทั้งที่เดินทางกลับมาจาก กทม./ปริมณฑล/จังหวัดอื่นๆ ช่วยลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าอำเภอแกลง เพื่อให้ทีมงานสาธารณสุข ดำเนินการให้คำแนะนำ และติดตามสถานะสุขภาพ
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือผู้จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทา
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ประกาศด่วน !! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ บริเวณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน สารนารถ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / กำหนดการ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนจังหวัดระยอง เรื่อง “มหาดไทยห่วงใยแนะวิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย”
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนจังหวัดระยอง เรื่อง “สร้างเกราะป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน”
ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานปิดภาคเรียน ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม️ ก้าวเพื่อเก้าโรงพยาล จังหวัดระยอง เพื่อระดมทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 9 แห่งในจังหวัดระยอง ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ท่านใดที่สนใจ ติดต่อได้ที่เบอร์ 094-539-1905 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลง / รายละเอียดเส้นทางการวิ่ง
การเตรียมรับมือกับ 4 ข้อต้องรู้ ป้องกันและอาการเบื้องต้น สถานการณ์ไวรัส COVID-19 
ขอยกเลิกการประชาคมท้องถิ่น ๑๖ ชุมชน ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง​ ส่งประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง​ เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น​ เพื่อจะได้รวบรวมเสนอให้คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง​ ภายในวันที่​ 9​ มีนาคม​ 2563 ตามเอกสารแนบ​ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง​ เรื่อง​ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง​ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน​ อำเภอแกลง​ จังหวัดระยอง​ ลงวันที่​ 28​ กุมภาพันธ์​ พ.ศ.​2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 2 - 23 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5
ประชาสัมพันธ์ โดยผู้รับจ้าง หจก. จีรนารถก่อสร้าง จะเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นลู่วิ่งสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ขอแจ้งงดใช้ชั่วคราว ขออภัยผู้มาขอใช้สนาม มา ณ ที่นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดดนตรี Muangklang Music Contest 2020 ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าหอประวัติเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสุภาพสตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมฟรี
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง "กกต.แก้ระเบียบฯ "เลือกตั้งท้องถิ่น" คำนวณผลต่างจำนวนราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้ง"
ประชาสัมพันธ์ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ประกาศด่วน !! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ประกาศด่วน !! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ประกาศด่วน !! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
   
 
   

 

             
     

 

 

 

 

 

ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 

ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการ โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

  ประชุมการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563
เพื่อปรึกษาหารือเลื่อนการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน
ประจำปี 2563
 
             
       
  โครงการการป้องกันและช่วยเหลือ โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (stroke)  

ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (DEM) และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานประปา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
ตามหลักสูตร 13 ส.

 
             
     

 
 

การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครปฐม

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

 
             
           

.

ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน เก็บขนขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศเทศบาล เรื่อง ไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานธุรการของงานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ)
ปรกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
ประกาศขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการเลือกสรร (29 พ.ย. 62)
ประกาศขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการเลือกสรร (26 พ.ย. 62)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนงาน เก็บขนขยะมูลฝอย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
หนังสือแสดงการดำรงชีวิต และการแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้และถนนสุนทรภู่ฝั่งทิศใต้ ถนนมาบใหญ่ซอย7 ฝั่งทิศเหนือและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ถนนแหลมยาง(ชุมชนแกลง-แกล้วกล้า ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนหนองกระโดง ชุมชนหนองความเขาหัก ชุมชนหนองแตงโม และชุมชนแหลมยาง)(กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาล เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทางม้าลายและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพพิวเตอร์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพ้อมรางวี คสล. ทั้ง 2 ฝั่ง ซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ 5 (ซอยสิงขรเชื่อมต่อซอยบ้านนายหยง กล้าหาญ)(ชุมชนหนองกระโดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay ถนนเทศบาล 1 และ ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 (ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก ซอย 5 (ซอยข้างวัดพลงช้างเผือก)(ชุมชนพลงช้างเผือก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านเพิ่มเชียงกง (ต่อจากของเดิม)(ชุมชนหนองแหวน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเกาะหนองโบสถ์บริเวณหลัง รพ.แกลง (ชุมชนในยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงเวที แสง สี เสียง จอLED ไฟประดับบริเวณงาน ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย และถ่ายภาพ-ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ ในโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการไฟสื่อประสม ศิลปวัฒนธรรม พร้อมระบบแสงสีเสียง ภายในบริเวณจัดนิทรรศการ (บริเวณหน้าหอประวัติเมืองแกลง) ในโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนและหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหว่าง 2 อาคาร อาคารตลาดสดเทศบาล 1 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซอยจินดาวัฒนื ต่อจากของเดิม (ซอยบ้านเฮียอั้ง) (ชุมชนหนองกระโดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟองอากาศ) ขนาด 3,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านเพิ่มเชียงกง(ต่อจากของเดิม)(ชุมชนหนองแหวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนพื้นบล็อกยางพร้อมติดตั้งสนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทางม้าลายและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
การประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาล เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำส่วนต่อขยายซอยแยกจากถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า(เส้นที่1) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา(เส้นที่2)(ชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากถนนหนองแหวนถึงถนนมาบใหญ่ (ชุมชนหนองแหวนและชุมชนมาบใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนมาบใหญ่หลังบ้านคุณโอ๋ (ชุมชนหนองแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถังกรองเหล็ก (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 3760 รย (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำส่วนต่อขยายซอยแยกจากถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า(เส้น1)
และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา(เส้นที่2)(ชุมชนสารนารถ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ดอนกระเฉด-ป่าเตียน ระหว่าง กม.271+223 ถึง กม.271+499 (หน้าสถานีบริเวณน้ำมันบางจากไต๋ ปิโตเลี่ยม ถึง แยกบายพาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 

 

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสี ยานยนต์ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2561
 

 

สรุปคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 
 
 

       

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย 
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง