วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
เชิญสมัครโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่ของแผ่นดินเดิน-วิ่งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนากองทัพอากาศบ้านเพ / Download ใบสมัคร (สมัครได้ที่กองการศึกษา ชั้น 2 เทศบาลฯ)
รายงานการรับเงิน จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562


การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
   
   
   
   
   
   
   

 

 

โครงการเยาวชนคนรักถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 20 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดโครงการเยาวชนคนรักถิ่น ประจำปี 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเผยแพร่เรื่องราวของเมืองแกลงในอดีต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบความเป็นมาของอดีตเมืองแกลงต่อไป ณ อาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลง ชมภาพ...

 

ทำหมันให้สุนัข-แมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 20 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นำโดย นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายสเถียร งามฉาย สัตว์แพทย์อาวุโส ลงทำหมันให้สุนัข-แมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ศสมช. สารนาถฯ ชมภาพ...

 

งานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยองประจำปี 2562 “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินจิตอาสา พัฒนาชนบท”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยองประจำปี 2562 “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินจิตอาสา พัฒนาชนบท”
ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน “ ชม ชิม ช้อป ”

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นำโดย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง และนายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน “ ชม ชิม ช้อป ” จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษ ได้แก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร น้ำตาลทราย ไข่ไก่ แจกคูปองเพื่อรับของรางวัล และการแสดงบนเวที จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ณ ตลาดสีเขียว สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ชมภาพ...

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

ทำหมันให้สุนัข-แมว

วันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นำโดย นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายสเถียร งามฉาย สัตว์แพทย์อาวุโส ลงทำหมันให้สุนัข-แมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ วัดพลงช้างเผือก ชมภาพ...

 

จัดโครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก

วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางชุติกาญจน์ มั่งคั่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
จัดโครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ ทุพโภชนาการ และรู้จักการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมือง ชมภาพ...

 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562 

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562
นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสาม ชมภาพ...

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง และได้เพิ่มประสบการณ์ องค์ความรู้ปัญหาและอุปสรรค์ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

 

ประกาศขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการเลือกสรร (29 พ.ย. 62)
ประกาศขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการเลือกสรร (26 พ.ย. 62)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนงาน เก็บขนขยะมูลฝอย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
หนังสือแสดงการดำรงชีวิต และการแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปฏิทินแขวนประจำปี ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงจำนวน ๓,๐๐๐ ชุด (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้นระเบียงศาลาเก้าเหลี่ยม(ชุมชนโพธิ์เงิน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้นรวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนสุนทรภู่ ซอย 5 แยกเข้าซอยบ้านคุณสำริน (ชุมชนหนองกระโดง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเนินชะลอความเร็ว (ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธิ์ทอง , ชุมชนหนองแตงโมและชุมชนหนองแหวน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้นระเบียงศาลาเก้าเหลี่ยม (ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้นรวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารประกวด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลัอวัดระยะทาง (กองการประปา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟ้า แบบกระแทก (กองการประปา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองการประปา)
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้น รวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โรงสูบน้ำหนองแหวน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้น รวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลาง รวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ รวม 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน จำนวน 4 เส้น รวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน จำนวน 11 เส้น รวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddeing)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้รับการคัดเลือกหรือสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 21/2562 การจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้นรวมซอย
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดจำนวน 4 เส้น รวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง (กองการประปา)
ขายทอดตลาดเศษซากพัสดุรื้อถอด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารายบุคคลภายนอกในการโกยขยะมูลฝอยที่กองไว้ลานปูนคัดแยกขยะ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบลานปูนที่กองขยะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารายบุคคลภายนอกในการโกยขยะมูลฝอยที่กองไว้ลานปูนคัดแยกขยะ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบลานปูนที่กองขยะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานคัดแยกขยะอินทรีย์ประเภท เศษอาหาร ผัก ผลไม้ บริเวณพื้นที่สายพานคัดแยกขยะเส้นที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานคัดแยกขยะอินทรีย์ประเภท เศษอาหาร ผัก ผลไม้ บริเวณพื้นที่สายพานคัดแยกขยะเส้นที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารายบุุคคลภายนอกทำงานเกลี่ยขยะและอัดแน่นขยะบนหลังรถบรรทุกขยะที่ได้ผ่านการคัดแยกมาแล้ว เตรียมนำส่งหลุมฝังกลบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารายบุคคลภายนอกในการโกยขยะมูลฝอยที่กองไว้ลานปูนคัดแยกขยะ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบลานปูนที่กองขยะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารายบุุคคลภายนอกทำงานเกลี่ยขยะและอัดแน่นขยะบนหลังรถบรรทุกขยะที่ได้ผ่านการคัดแยกมาแล้ว เตรียมนำส่งหลุมฝังกลบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนอนการดูแลตัดตันไม้ (สวนสุขภาพฯและสวนหย่อม รวม 9 แห่ง)
ประกาศู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องประชุมโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทายา จำนวน 1 งาน
ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้า
ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพฯและสวนหย่อม รวม 9 แห่ง)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อถนนแหลมยาง (ลำรางคึกกฤทธิ์)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมเทพื้นคอนกรีต และเปลี่ยนพื้นบล็อกยางพร้อมติดตั้งสนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขานด 80 แกรม ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามบาสเก็ตบอลตลาด 4 (กองการศึกษา)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามบาสเก็ตบอลตลาด 4 (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

 

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสี ยานยนต์ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2561
สรุปคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย 
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง