วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562 

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562
นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสาม ชมภาพ...

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง และได้เพิ่มประสบการณ์ องค์ความรู้ปัญหาและอุปสรรค์ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเมืองแกลง (อปพร.)

เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเมืองแกลง (อปพร.)
เพื่อเป็นการทบทวน พัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร. ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเรียนรู้ที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 และบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชมภาพ...

 

โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์ ประจำปี 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรี นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี และ นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม "อบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์" และในช่วงบ่ายร่วมทำกิจกรรมเก็บผักตบชวา เก็บขยะ และใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ลงแม่ประแสร์ 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณจิตอาสาพระราชทานทุกท่าน และนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จากโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ชมภาพ...

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

โครงการ “ดูแลใจ ดูแลคุณ” ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมโครงการ “ดูแลใจ ดูแลคุณ” ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 50 คนฟรี
เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยไม่คิดมูลค่าให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

 

คุณลุงนิคม สุวรรณกิจ ได้บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต CITIZEN

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ คุณลุงนิคม สุวรรณกิจ ได้บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต CITIZEN เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่คนไข้และผู้รับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง

 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหยัดไฟฟ้าและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชมภาพ...

 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่2) ประจำปี 2562 

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่2) ประจำปี 2562 
นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชน 
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
จัดโครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2562  โดนมีการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง “Muangklang Folk Song Contest 2019” 
ณ หอประวัติเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพ...

 

 

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร

 

ประกาศู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องประชุมโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทายา จำนวน 1 งาน
ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้า
ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพฯและสวนหย่อม รวม 9 แห่ง)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อถนนแหลมยาง (ลำรางคึกกฤทธิ์)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมเทพื้นคอนกรีต และเปลี่ยนพื้นบล็อกยางพร้อมติดตั้งสนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขานด 80 แกรม ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

 

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสี ยานยนต์ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2561

 

 
 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย 
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง