งานนิติการ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ 2558
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตปี พ.ศ. 2563
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตปี พ.ศ. 2562
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แต่งตั้งปฏิบัติงานในศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลเมืองแกลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง