งานนิติการ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2567
 
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 1020/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันทางทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลตำบลเมืองแกลง (พ.ศ.2566 - 2570)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (ขยายเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) เทศบาลตำบลเมืองแกลง
สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 1 ปี)
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (1 ตุลาคม 62 - 30 มีนาคม 2563)
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (1 ตุลาคม 61 - 30 กันยายน 2562)
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตปี พ.ศ. 2563
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตปี พ.ศ. 2562
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ 2558
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2563
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
การดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แต่งตั้งปฏิบัติงานในศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลเมืองแกลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 560/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 1438/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 532/2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 19 เมษายน 2565
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร