ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน..."ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก"

 

 
 

Toward Climate-Friendly Waste Management : To Potential of Integrated Municipal Solid Waste Management
คู่มือนำชมสวนพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell
Innovations of the program "Low carbon city" (Engling version)
Description of the best practice model "Low carbon city" (English version)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการนำร่อง : ระบบขนส่งสาธารณะชุมชน
ทต.เมืองแกลง
รายการ มองมุมใหม่ ตอน ชุมชนคาร์บอนต่ำ
ช่อง ThaiPBS ออกอากาศ 22 เม.ย. 55

Muangklang learning and
exchange center

ช่วงที่ 1
(Click! Link Youbute)
ช่วงที่ 2
(Click! Link Youbute)
ช่วงที่ 3
(Click! Link Youbute)


Download File ตอน 1


Download File ตอน 2

 
หนังสือ ค้นแนวคิด... พบมรรควิธี.. ปรุงเมืองให้น่าอยู่อย่างแยบยล (ม.ค.55)
Looking for ideas,
And finding ways,
To wisely create a livable city.
(March 55)
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 หน้า 10 ลงข่าว "แกลงโมเดล เมืองเขียว-คาร์บอนต่ำ"
 
หนังสือ ผักเศรษฐกิจ
ฉบับ กันยายน 2554
หนังสือ ข้าวเศรษฐกิจ
2/15 2554
คุณสมบัติปู๋ยมูลไส้เดือน
 
เอกสารเผยแพร่การประชุม
UCLG ASPAC CONGRESS 2008
วารสาร สวัสดี...เมืองแกลง
ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน 2551
ทำไม? ต้องบ่อดักไขมัน...
 
ตะวันทอแสง เมืองแกลงสะอาด
เรื่องน้ำในเมืองแกลง
การทำเกษตรเมือง ของเมืองแกลง
 
ของเสีย...ที่ไม่เสียของ
 
วารสาร สวัสดี...เมืองแกลง
ฉบับพิเศษ เดือนมิถุนายน 2552
   
   
     
     
     
     
 
 

 

 
copyright © 2010
http://erc-sumc53.muangklang.com
This site is best view at 1024*768.Designed by Hoshi-chan :)
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
Eastern Regional Coordinating Center On Urban And Environmental Management

โทร 038-675222 , แฟ็กซ์ 038-671209