คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.11 ต.ค.59
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 11 ต.ค. 59
คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.11 ต.ค.59
ประกาศกำหนดการประชุมประชาคมชุมชนระดับตำบล


ประกาศสัดส่วนประชุมประชาคมชุมชนระดับตำบล ลว. 17 ต.ค. 59 / บัญชีสัดส่วนรวม / บัญชีสัดส่วนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

คำนำ / สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) ( ข้อ 1 / ข้อ 2 / ข้อ 3 )
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( หน้า 36 - 103 / แบบ ยท.01 / แบบ ยท.02 / แบบ ยท.03 )
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต
  แบบ ผ.07 / แบบ ผ.01 / แบบ ผ.02 / แบบ ผ.03 หน้า 181 - 184 และ รายละเอียดโครงการ / แบบ ผ.05 / แบบ ผ.06 / แบบ ผ.08
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

Oct 31, 2016

 
 

 
 
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 15 มี.ค. 60
 
 


 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

July 19, 2017

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

Sep 15, 2017

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

Oct 25, 2017

 
 



 
 
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 29 ธ.ค. 60
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตาม “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้เป็นปัจจุบัน”

ประกาศ
ทำเนียบแผนฉบับแก้ไข

February 4, 2018

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

February 8, 2018

 
 

 
 

ทำเนียบแผนงานและโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ "การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศ
ทำเนียบแผนฉบับแก้ไข

October 1, 2018

 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ผ.03

October 1, 2018

 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

March 28, 2019

 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6

ประกาศ / ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

Jan 25, 2019

 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7

ประกาศ / ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

Jun 12, 2019