คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในกองการศึกษา
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานของกองการประปา
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติของพนักงานในกองคลัง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างกองช่าง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 1150/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 1479/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 237/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ.2558
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายและเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ.2562-2565
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเมืองแกลง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุมชี้แจงข้อราชการด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น / เอกสารแนบ