คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในกองคลัง (ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล (ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2566)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในกองการประปา (ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในกองช่าง (ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในกองการศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มอบหมายรักษาการหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ (ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในกองการศึกษา
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานของกองการประปา
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติของพนักงานในกองคลัง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างกองช่าง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 1150/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 1479/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 237/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบาย เป้าหมายการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินผลปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ.2558
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายและเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ.2562-2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเมืองแกลง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุมชี้แจงข้อราชการด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น / เอกสารแนบ
ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2566
รายชื่อบุคคลากรที่ได้รับการพัฒนา อบรมตามหลักสูตร(ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานครูเทศบาล, พนักงานจ้างตามภารกิจ)