แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับที่ 1)
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบปรมาณ 2562 (ฉบับที่ 1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบปรมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ 2564
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - กันยายน พ.ศ.2563)


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 - มีนาคม พ.ศ.2560)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 - กันยายน พ.ศ.2560)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลงรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2560


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - มีนาคม พ.ศ.2561)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - เดือนกันยายน พ.ศ.2561)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 - เดือนกันยายน พ.ศ.2562)
 
 

 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.18 ต.ค.61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 28 ก.พ. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 5 พ.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.23 พ.ย.61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.18 ต.ค.61
 
 

 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 29 ธ.ค. 60
 
 

 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 15 มี.ค. 60
 
 

 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.11 ต.ค.59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 11 ต.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.11 ต.ค.59