แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง / แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ.2566 / แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ.2567
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
   
แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
   
รายงานผลการดำเนินงานและติดตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ
  ปีงบประมาณ 2567
แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
  ปีงบประมาณ 2566
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - กันยายน พ.ศ.2566) / การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - กันยายน พ.ศ.2566)
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
  ปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 - กันยายน พ.ศ.2565) / การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 - กันยายน พ.ศ.2565)
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (เดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565)
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
  ปีงบประมาณ 2564
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - กันยายน พ.ศ.2564)
  ปีงบประมาณ 2563
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - กันยายน พ.ศ.2563)
  ปีงบประมาณ 2562
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 - เดือนกันยายน พ.ศ.2562)
  ปีงบประมาณ 2561
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - เดือนกันยายน พ.ศ.2561)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - มีนาคม พ.ศ.2561)
  ปีงบประมาณ 2560


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 - กันยายน พ.ศ.2560)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 - มีนาคม พ.ศ.2560)
  ปีงบประมาณ 2559
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ 2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ 2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบปรมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบปรมาณ 2562 (ฉบับที่ 1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับที่ 1)
 
 

 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 2051/2566 เรื่อง แต่งตัังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 395/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 283/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 1278/2564 เรื่อง แต่งตัังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สั่ง ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 857/2564 เรื่อง แต่งตัังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 2024/2564 เรื่อง แต่งตัังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สั่ง ณ วันที่ 13 กันยายน 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.18 ต.ค.61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 28 ก.พ. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 5 พ.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.23 พ.ย.61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.18 ต.ค.61
 
 

 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 29 ธ.ค. 60
 
 

 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 15 มี.ค. 60
 
 

 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.11 ต.ค.59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 11 ต.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.11 ต.ค.59