แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับที่ 1)
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 - มีนาคม พ.ศ.2560)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 - กันยายน พ.ศ.2560)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลงรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2560


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - มีนาคม พ.ศ.2561)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - เดือนกันยายน พ.ศ.2561)
 
 

 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.18 ต.ค.61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 28 ก.พ. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.23 พ.ย.61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.18 ต.ค.61
 
 

 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 29 ธ.ค. 60
 
 

 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 15 มี.ค. 60
 
 

 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.11 ต.ค.59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 11 ต.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.11 ต.ค.59