วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ข้อมูลข่างสารโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 18041/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 28)
การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for covid-19)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 17068/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 27)
แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับคนที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายแล้ว
  ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญชวนประชาชนร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแกลง จ.ระยอง ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแกลง จ.ระยอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ https://onedptgis.dpt.go.th/onedpt.../announce/15/10561

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 1)
ดูทั้งหมด

ประชุมเรื่องผังเมืองรวมชุมชนแกลง จังหวัดระยอง
ลงพื้นที่อวยพรปีใหม่ 2565 พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ แก่ประชาชน
ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง/ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลแกลง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ประกาศเทศบาลตำบลแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล / ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง)
  ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนซอยตรงข้ามบ้านนายประสงค์ คำศิริ (ชุมชนหนองความเขาหัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำปฎิทินแขวน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ขนาด 4 หุน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 (ซอยบ้านโกตา)(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย 
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com
e-saraban : saraban_05210306@dla.go.th

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง