วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เปิดกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภันณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ประกาศ นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประกวด อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องช่องทางการสื่อสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 23/2566 เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ. 2566
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

กองการประปา ขอประชาสัมพันธ์

เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้น้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ใช้น้ำประปาในเขต เทศบาลตำบลเมืองแกลง สามารถ
ชำระค่าน้ำประปาออนไลน์
ชำระค่าน้ำประปาออนไลน์
แจ้งปัญหาการใช้น้ำแบบติดตามสถานะ
เพียงแอดไลน์ @Line : Prapa-kaeng
หรือแสกนคิวอาร์โค้ด (ด้านซ้าย)
เพียงเท่านี้ผู้ใช้น้ำ ก็สามารถชำระค่าน้ำออนไลน์ที่ไหนก็ได้ และลดเวลาในการเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติม...
เพจ: กองการประปา ทต.เมืองแกลง
Line : @Prapa-klaeng
โทรศัพท์ : 038-675222 กด 7
มือถือ : 093-6981670(ในเวลาราชการ)

Click เพื่อ Download วิธีการขั้นตอน

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบาย เป้าหมายการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินผลปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
การจัดเก็บข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพ การจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานผลการใช้พลังงานและลดการใช้พลังงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปผลความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม
กิจกรรมประกาศเจตนารงณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี พ.ศ.2566
- แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (1)
- แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (2)

ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเมืองแแกลง พ.ศ.2566
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 22/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรานิกส์
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอประชาสัมพันธ์ “หมายเลขประจำเสาไฟฟ้าส่องสว่าง” ในแต่ละชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ
สรุปผลการจัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งปัญหาผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโรงเรือนพักสัตว์ พร้อมห้องทำงาน ขนาด 7.00 X 48.00 เมตร
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รายละเอียดโครงการ)
โครงการก่อสร้างโรงเรือนพักสัตว์ พร้อมห้องทำงาน ขนาด 7.00 x 48.00 เมตร
รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงเทศบาลตำบลเมืองแกลง "ถามมา-เราตอบ แจ้งมา-เราแก้ไข ปัญหาจบ-เมื่อประชาชนร่วมมือ"
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 23/2566 เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ช่องทางการสื่อสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปรายปรามการทุจริตและการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ระหว่างจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดูทั้งหมด

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดโอกาสมีส่วนร่วม
การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2566 และเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะ ณ บริเวณ สะพานร้อยปี และลานน้ำพุ (ชุมชนสุนทรโวหาร และชุมชนหนองแหวน)
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนบริเวณ ศาลาแหลมท่าตะเคียน
ดูทั้งหมด

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา) สำหรับโครงการจ้างเหมาบุคลากรสอนภาษาจีน โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา) สำหรับโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เลื่อนการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา) สำหรับจ้างเหมาบุคลากรสอนภาษาจีน โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หลักเกณฑ์ วิธีการ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ / กองการประปา
รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ในรอบพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง)
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หลักเกณฑ์ วิธีการ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อทำงานตามโครงการฯ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หลักเกณฑ์ วิธีการ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน

ประกาศรับสมัคร นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง,พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศ และตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
กาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ตำแหน่ง ทันตแพทย์)
  ดูทั้งหมด

ร่างประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) และปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการติดตั้งดวงไฟสาธารณะ)

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำเสริมเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนมาบใหญ่) (กองประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันการพังของดิน บริเวณถังตกตะกอนและถังพักน้ำส่วนที่ติดกับสระพักน้ำดิบโรงสูบหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) (กันเงิน 65) (กองการประปา) โดวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล และสนามตะกร้อ ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ชุมชนแหลมยาง)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางในโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบจ่าน้ำเสริมเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนมาบใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามฟุตซอล และสนามตะกร้อ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยจินดาวัฒน์(ต่อจากของเดิม (ชุมชนหนองกระโดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร ทางจักรยานติดตั้งราวเหล็กป้องกันการชน (Guard Rail) ชุมชนพลงช้างเผือก,ชุมชนแหลมท่าตะเครียน,ชุมชนแหลมยาง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร ทางจักรยานติดตั้งราวเหล็กป้องกันการชน (Guard Rail) ชุมชนพลงช้างเผือก,ชุมชนแหลมท่าตะเคียน,ชุมชนแหลมยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร ะจำปีงบประมาณ พ .ศ.2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำโครงหลังคาคลุมทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกและโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร (ชุมชนพลงช้างเผือก) กันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง จำนวน 5 รายการ) (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายหนองปรือ ชุมชนมาบใหญ่ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน (กองการประปา) โดยใช้วิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ร่าง)ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยปัญญายิ่ง (ชุมชนหนองกระโดง)
ประกาศใช้ราคากลาง ในโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำเสริมเทศบาลตำบลเมืองแกลง
(ชุมชนมาบใหญ่) โดยมีวิธีเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนสุนทรโวหาร ซอย 7 (ชุมชนสุนทรโวหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายข้างบ้านพี่เขียด (ซอยข้างร้านเกล้า) ขอเข้าฝั่งซ้าย (ชุมชนหนองแหวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ขยายเวลา กันเงิน 64) (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 23 ก.พ.66
  ดูทั้งหมด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com
e-saraban : saraban_05210306@dla.go.th

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง