วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม

 
 

 

 

 

 

 

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายงานผลการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณปี 2567
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมการอบรมนโยบาย No Gift Policy และการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แจ้งคืนหลักประกันให้คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันสัญญาเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ประกาณ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2566 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ช่องทางการสื่อสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอเรียนเชิญ !! ประชาชนผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน เข้าตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2566 ตามลิงค์ที่ได้ลงประชาสัมพันธ์ไว้นี้ (ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง สรุปผลการจัดโคตรการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)

กองการประปา ขอประชาสัมพันธ์

เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้น้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ใช้น้ำประปาในเขต เทศบาลตำบลเมืองแกลง สามารถ
ชำระค่าน้ำประปาออนไลน์
ชำระค่าน้ำประปาออนไลน์
แจ้งปัญหาการใช้น้ำแบบติดตามสถานะ
เพียงแอดไลน์ @Line : Prapa-kaeng
หรือแสกนคิวอาร์โค้ด (ด้านซ้าย)
เพียงเท่านี้ผู้ใช้น้ำ ก็สามารถชำระค่าน้ำออนไลน์ที่ไหนก็ได้ และลดเวลาในการเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติม...
เพจ: กองการประปา ทต.เมืองแกลง
Line : @Prapa-klaeng
โทรศัพท์ : 038-675222 กด 7
มือถือ : 093-6981670(ในเวลาราชการ)

Click เพื่อ Download วิธีการขั้นตอน

ดูทั้งหมด

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

พิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เทศบาลตำบลเมืองแกลง” โดยดำเนินการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส (Big cleaning Day)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง (ทางเกวียน-เนินฆ้อ โอเพ่นคัพ) ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ดูทั้งหมด

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หลักเกณฑ์ วิธีการ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรร
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
  ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยเจริญสุขทั้งสองฝั่ง (ชุมชนหนองแตงโม) (กันเงิน 66) (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านชุมชนดอนมะกอก ตำบลทางเกวียน เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2567) (กองการประปา) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยสุนทรภู่ 5 ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนพลงช้างเผือก) (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567)
  ดูทั้งหมด
 
 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com
e-saraban : saraban_05210306@dla.go.th

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง