วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
Facebook เทศบาล ตำบล เมืองแกลง
 
 
 
 
   

 
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ขอเชิญประชาชนที่อาศัยหรือทำงานในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงจองวัคซีน covid-19
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 851/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
การออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ครั้งแรก ประจำปี 2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ครั้งแรก
การรับมือโควิด-19 ในฤดูฝน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับ ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับ แรงดัน 22 เควี ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น.
นายจ้างกำชับแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
หน้ากากอนามัยใช้ถูกวิธีลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19
คำแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ฝ่าวิกฤตโควิด-19
ประชาสัมพันธ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถนน ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง จะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณถนนหนองกันเกราซอย 5 (เส้นทางเข้าอำเภอแกลง) ในเวลา 08.30-17.00 น.
การลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ กรณีปิดสถานบริการและสถานประกอบการ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง
ข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงที่มีอายุ 60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง : ประชาชนอายุ 18-59 ปี สามารถลงทะเบียนได้โดยกำหนดฉีด 12-16 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมาตรการสำหรับประชาชน และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติตนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
คำแนะนำเกี่ยวกับไวรัส COVID-19
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2564
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6187/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
รณรงค์ "แป๊บเดียว ก็ติดโควิดได้" รวมกันติดหมู่ แยกกันอยู่เรารอด
ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัส COVID-19
10 STEPS กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 240/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ในพื้นที่เกาะเสม็ดเป็นระยะเวลา 14 วัน
ประกาศอำเภอแกลง เรื่อง ยกเลิกการจัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปีงบประมาณ 2564" (ปีที่ 40)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5644/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)(ฉบับที่11)
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการ covid-19 จังหวัดระยอง ขอความร่วมมือประชาชนชาวระยองปฏิบัติ
ศูนย์ปฏิบัติการ covid-19 จังหวัดระยอง ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน 2564 ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 585 จังหวัดระยอง
แจ้งประชาสัมพันธ์ หยุดจ่ายน้ำเพื่อล้างถังตะกอนประจำปี วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ. โรงผลิตน้ำประปาหนองแหวน
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลเมืองแกลง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
   
           
     
 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
บริเวณ ชุมชนหนองควายเขาหัก

 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
บริเวณ ชุมชนสารนารถ

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

           
     
 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจำปี 2564

 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
บริเวณ ชุมชนสุนทรโวหาร

           
     

 

ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล

 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
บริเวณชุมชนดอนมะกอก

 

การประชุมพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

           
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ยกเลิกและเลื่อนแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วันที่ 26 เมษายน 2564
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ภาคความรู้ความสามารถ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วันที่ 9 เมษายน 2564
แผนโครงการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.2564 จำนวน 80 หลักสูตร
การรับสมัครข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
ประกาศเทศบาล เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน กองคลัง)
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาและตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป กองการประปา)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป กองคลัง และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ พนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ พนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศเทศบาล เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานการเงินประจำปี 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค/ซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กษ 2522 รย (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค/ซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 3760 รย (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส (เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปละปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหมั่นสมัคร (ชุมชนแหลมยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านนายเผชิญ เฉลียว (ชุมชนในยาง) จำนวน 1 โครงการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 1 โครงการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกท่าฉลอง (ชุมชนโพธิ์เงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถังกรองเหล็ก เบอร์ 10 (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านปู่เกิด (ชุมชนแหลมยาง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้างร้านกล่องดินสอ (ชุมชนหนองแหวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสารนารถ (ชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (แบบสแตนเลส) พร้อมติดตั้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ (ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง)(วังหว้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยแกลงพลาซ่า (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบัญญํติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสี ยานยนต์ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2561

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 2)
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 1)
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(เพิ่มเติม ครั้งที่1)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
สรุปคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 
 

         
 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย 
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง