วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
 

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ

   
 
 
ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนสิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือนสิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ การแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงมหาดไทยรับสมัครงาน 30,058 อัตรา 1. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 15,548 อัตรา 2.โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(กรมการปกครอง) 14,510 อัตรา

การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี2563 ตลาดนัดสีเขียว ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองแกล
ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปรับการตรวจหรือรักษา
มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 5)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดโครงการการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนฟุตฟริ้นท์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
สำนักปศุสัตว์จังหวัดระยอง มีกำหนดลงหมันให้สุนัข-แมว อายุ 6 เดือนขึ้นไป ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2563 บริเวณศูนย์เยาวชน (ตลาด 4)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง ประจำปี 2563
แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวรองรับการเดินทางท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8753/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8572/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่้เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 4) / มาตรการแนบ
แผนปฎิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. 63 ถึง 21 ก.ค. 63
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง เรื่อง มาตรการความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การออกบริการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน "ตู้ปันสุข" เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้... 1.บริษัท โตเกียว พาราวู้ด-1986 จำกัด 2.ร้านบ้านหมูเจ้แต๋ม 3.ร้านอมรสามย่าน 4.โรงแรมแกลงพาเลซ 5.สท.ศุภกร แสงพงษ์พิทยา
คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่2)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6948/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่้เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6947/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่้เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอรับหน้ากากอนามัย/รายชื่อที่ไปรษณีย์ส่งคืนหน้ากากอนามัยให้เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80พระพรรษา เปิดใช้ตามปกติ แต่มีข้อปฏิบัติดังนี้️
1.ผู้ใช้สนามกีฬาต้องสวมแมส หรือเฟสชิล
2.ผู้ใช้สนามกีฬาต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าสนามกีฬาทุกท่าน
3.ผู้ใช้สนามกีฬางดการรวมตัวเป็นกลุ่มและนั่งรับประทานอาหารภายในสนามกีฬาฯ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) เรื่อง มาตรการช่วยเหลือคนพิการในวิกฤติ covid-19
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้เจ้าของสถานที่ก่อสร้างและสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด19
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
จังหวัดระยองจัดทำกลุ่ม Line Official Account "Rayong Fight Covid" เพื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 31 พ.ค. 2563
สถานที่เสี่ยงที่ยังคงปิดชั่วคราว ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6372/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่้เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6374/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่รของโรคติดต่ออันตราย
ประชาสัมพันธ์...ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ทำก๋วยเตี๋ยวผัดปู เพื่อแจกให้กับพี่น้องประชาชน ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เริ่มแจกเวลา 11.30 น. ณ. หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ว่าด้วยเรื่อง การงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์(ฌุมอะฮ์)ที่มัสยิด การจัดกิจกรรมของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆและการจัดการกับศพ(มัยยิต)(ฉบับที่ 3/2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน รับฟังรายการ "ระยองสู้กับโควิด 19" เวลา 06.30 น. - 07.00 น. และ "ร่วมคิด ร่วมทำ" เวลา 09.00 - 10.00 น. ผ่านทางวิทยุ FM 104 MHz เสียงจากเมืองแกลง
 
   

 

             
     

 

 

 

 

 

จัดประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11
และประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

 

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับ
ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563

 

งานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา
(ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563

 
             
       
 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะ
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

 

จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 

จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563

 
             
     

 
 

ประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ
ตลาดเทศบาล 3

 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

 

จัดประชุมการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
การปรับปรุงฟุตบาท ฝาท่อระบายน้ำ และจมูกท่อ
บริเวณถนนสุนทรโวหาร

 
             
           

 

รายชื่อผู้สมัครและเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานศูนย์บริการสาธารณสุข))
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพปี 2562
ประกาศขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 เม.ย.63)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานธุรการของงานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน เก็บขนขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศเทศบาล เรื่อง ไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานธุรการของงานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ)
ปรกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมถังกรองเหล็กและเพรสเซอร์สวิทซ์ โรงสูบน้ำประปาหนองแหวน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนแหลมยาง,ชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนดอนมะกอก,ชุมชนแหลมท่าตะเคียน,ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า),ชุมชนหนองความเขาหัก,ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนสุนทรโวหาร)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)/เอกสารประกวด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกอง พร้อมทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา สถานที่โรงสูบน้ำประปา แห่งที่2 (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนแหลมยาง,ชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนดอนมะกอก,ชุมชนแหลมท่าตะเคียน,ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า),ชุมชนหนองความเขาหัก,ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนสุนทรโวหาร)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงมีความจำเป็นต้อง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจากจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนหนองกันเกรา ซอย 2 (ซอยหลังโรงานญี่ปุ่นไปคลองถม)(ชุมชนสารนารถ))
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนหนองกันเกรา ซอย 2 (ซอยหลังโรงานญี่ปุ่นไปคลองถม)(ชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนนพเก้าซอย 9 (สาย3)(ชุมชนหนองแตงโม))
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนนพเก้าซอย 9 (สาย3)(ชุมชนหนองแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากเดิมไปจรดคลองประแสร์ซอยโรงเลื่อย(บ้านเฮียตุ้น))
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากเดิมไปจรดคลองประแสร์ซอยโรงเลื่อย(บ้านเฮียตุ้น)(ชุมชนดอนมะกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ซอย4)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ซอย4(ชุมชนมาบใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ซอย2กับซอย4 (เส้นที่3))
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ซอย2กับซอย4 (เส้นที่3) (ชุมชนมาบใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโพธิ์ทองไปบรรจบถนนสุขุมวิท)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโพธิ์ทองไปบรรจบถนนสุขุมวิท(ชุมชนแหลมยาง,ชุมชนในยาง,ชุมชนโพธิ์ทองและชุมชนสุนทรโวหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถนายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวามคม 2563)

 

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสี ยานยนต์ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2561
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(เพิ่มเติม ครั้งที่1)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
สรุปคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 
 
 

       

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย 
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง