วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14330/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)(ฉบับที่24)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14231/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
การผ่อนคลายมาตรการเดินทาง มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
  ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอเชิญชวนท่านบริจาค"น้ำดื่ม" เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) บริจาคได้ที่ "สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง"
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การสำรวจข้อมูลป้าย ประจำปีภาษี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ช่วงวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 หากต้องการความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง ติดต่อ 038-671196
ดูทั้งหมด

การประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกให้กับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดเช้าและตลาดเย็น วันอังคารที่ 14 ก.ย. 64
ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสำหรับกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภท เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การคัดสรรบุคคลทั่วไปและคนพิการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในโครงการพัฒนาระบบบริการในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา)
  ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนฯ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ฯ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา))
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างร้านสะพรั่งภัณฑ์ (ชุมชนโพธิ์ทอง) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนแหลมยาง ซอย 5 เชื่อมซอย 7 ต่อกับท่อเมนเดิม (ชุมชนแหลมยาง) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนโพธิ์ทองฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนโพธิ์ทอง) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
  ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย 
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง