วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
วิถีชีวิตใหม่ในสถานที่ทำงาน สู้ภัยโควิด-19
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10300/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (ฉบับที่ 18)
ขั้นตอนรายงานตัวเข้าพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ป้องกันโควิด -19 ในสถานดูแลู้สูงอายุ
6 ข้อ เตรียมพร้อมครอบครัว Home Isolation (กรณีมีผู้ต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน )
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10008/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ดูทั้งหมด

ประชุมพิจารณาการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   
มอบเงินบริจาค ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อใช้ในกิจกรรมควบคุมโรคโควิด 19 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ดูทั้งหมด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงานและตำแหน่งคนสวน กองช่าง)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
  ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยสิงขรทั้งสองฝั่ง (ชุมชนหนองกระโดง) (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมแรงดันน้ำประปา ถนนเทศบาล2 และถนนเทศบาล3 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 94 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย 
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง