วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้งเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รายละเอียดโครงการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งปัญหาผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย วัดพลงช้างเผือก ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 56 ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวนประมาณ 172 รูป ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / แผนที่เส้นทางขบวน ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การสำรวจข้อมูลป้าย ณ วันที่ 19 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 19 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโรงเรือนพักสัตว์ พร้อมห้องทำงาน ขนาด 7.00 X 48.00 เมตร
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รายละเอียดโครงการ)
โครงการก่อสร้างโรงเรือนพักสัตว์ พร้อมห้องทำงาน ขนาด 7.00 x 48.00 เมตร
รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงเทศบาลตำบลเมืองแกลง "ถามมา-เราตอบ แจ้งมา-เราแก้ไข ปัญหาจบ-เมื่อประชาชนร่วมมือ"
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ช่องทางการสื่อสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปรายปรามการทุจริตและการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ระหว่างจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดูทั้งหมด

ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
นายกสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะ ณ ถนนเทศบาล 3 , ถนนสารนาถ (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า และชุมชนสารนารถ)
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
การมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญของนายกเทศมนตรี
ด้านการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน (ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ / ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง /ตำแหน่งคนงาน และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กองสาธารณสุขฯ / ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
  ดูทั้งหมด

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าจำนวน 8 เส้น 45 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าจำนวน 8 เส้น 4 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กองช่าง)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบอาคารสำนักงานและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)(กองช่าง) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com
e-saraban : saraban_05210306@dla.go.th

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง