วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แจ้งคืนหลักประกันให้คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันสัญญาเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ประกาณ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอเรียนเชิญ !! ประชาชนผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน เข้าตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2566 ตามลิงค์ที่ได้ลงประชาสัมพันธ์ไว้นี้ (ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน (เพิ่มเติม) (ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567)
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัสกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

กองการประปา ขอประชาสัมพันธ์

เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้น้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ใช้น้ำประปาในเขต เทศบาลตำบลเมืองแกลง สามารถ
ชำระค่าน้ำประปาออนไลน์
ชำระค่าน้ำประปาออนไลน์
แจ้งปัญหาการใช้น้ำแบบติดตามสถานะ
เพียงแอดไลน์ @Line : Prapa-kaeng
หรือแสกนคิวอาร์โค้ด (ด้านซ้าย)
เพียงเท่านี้ผู้ใช้น้ำ ก็สามารถชำระค่าน้ำออนไลน์ที่ไหนก็ได้ และลดเวลาในการเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติม...
เพจ: กองการประปา ทต.เมืองแกลง
Line : @Prapa-klaeng
โทรศัพท์ : 038-675222 กด 7
มือถือ : 093-6981670(ในเวลาราชการ)

Click เพื่อ Download วิธีการขั้นตอน

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภาษีป้าย(ภ.ป.1) ประจำปี พ.ศ.2567 (ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2024
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 กองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ไตรมาสที่ 1) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566)

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566)

ดูทั้งหมด

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงาน "สืบสานประเพณีวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
   

กิจกรรมพัฒนาและปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ประจำปี 2566

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566
   

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
28 กันยายน ประจำปี 2566

กิจกรรมพัฒนาและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566

ดูทั้งหมด

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หลักเกณฑ์ วิธีการ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบี่ยบเกี่ยวกับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษา ในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดให้คัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลป้าย ประจำปีภาษี 2567 (สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)
  ดูทั้งหมด

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ ) จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดำเนินงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566)
  ดูทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com
e-saraban : saraban_05210306@dla.go.th

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง