วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง
การบันทึกข้อมูลในระบบการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิก...

รายละเอียดโครงการ...คลิก...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสนัขบ้า วันที่ 28 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น ณ ศูนย์เยาวชน ตลาด 4 แจ้งความประสงค์ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กันยายน 2565 (ในเวลาราชการ) (รับทำหมันเฉพาะที่มาลงทะเบียนเท่านั้น) บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกั
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงเทศบาลตำบลเมืองแกลง "ถามมา-เราตอบ แจ้งมา-เราแก้ไข ปัญหาจบ-เมื่อประชาชนร่วมมือ"

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เรื่อง
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งว่าง)

จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 1 สมัครรับเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565
รายละเอียดตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง...คลิกที่นี่
แผนที่ประกอบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง (แบบที่ 1)(ใหม่) ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง...คลิกที่นี่

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้านการศึกษา -ประกาศผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ช่องทางการสื่อสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปรายปรามการทุจริตและการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ระหว่างจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดูทั้งหมด

จัดการประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 19
ประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน
บริเวณ ถนนพลงช้างเผือก ชุมชนแหลมท่าตะเคียน
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
การมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญของนายกเทศมนตรี
ด้านการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง /ตำแหน่งคนงาน และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กองสาธารณสุขฯ / ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง /ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง / ผู้ช่วงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการศึกษา / ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล /ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง / ผู้ช่วงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการศึกษา / ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล /ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง / ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง / ผู้ช่วงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี / ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล /ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ/ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล/ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ)
  ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กองช่าง)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบอาคารสำนักงานและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)(กองช่าง) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com
e-saraban : saraban_05210306@dla.go.th

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง