วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

...รายละเอียดโครงการ คลิก...

 
การส่งผลตรวจโควิด-19 เมื่อตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวก
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่และการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2565 (ปีที่40) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาดกลางผลไม้เสี่ยไต๋ ปั้มบางจาก ไต๋ปิโตรเลียม อ.แกลง จ.ระยอง...คลิกชมวิดีโอ
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือประชาชน ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน บริเวณ ถนนสุนทรโวหาร 1
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ช่องทางการสื่อสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปรายปรามการทุจริตและการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ระหว่างจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดูทั้งหมด

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (Local Performance Assessment : LPA)
ประจำปี 2565
การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้น (จปฐ) ปี 2565
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
การมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญของนายกเทศมนตรี
ด้านการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล/ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง/ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ/ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดำเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทำความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม ปี 2565 (ตำแหน่งคนงาน จำนวน 6 อัตรา ) )
  ดูทั้งหมด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลงและโรงจอดรถ (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลงและโรงจอดรถ (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยข้างร้านเฮี้ยงไดนาโม (ชุมชนหนองแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com
e-saraban : saraban_05210306@dla.go.th

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง