วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 17068/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 27)
แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับคนที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายแล้ว
  ดูทั้งหมด

ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้บริการตามจุดต่างๆ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้ วันที่ 5-19 พฤศจิกายน 2564 ร้านต้มเลือดหมูไชยรัตน์ ตลาดสามย่าน อ.แกลง จ.ระยอง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ขอเชิญชวนประชาชนอำเภอแกลง WALK IN เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้อนกันโควิด-19 สูตร Astrazeneca+Pfizer สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
ดูทั้งหมด

ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 15 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประชุมปรึกษาหาหรือการเสนอคำขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนา
ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง)

ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เสลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล / ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
  ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ และสวนหย่อมริมถนนสายต่างๆ รวม 14 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญและสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน จำนวน 8 เส้น 45 ซอย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน จำนวน 8 เส้น 4 ซอย โดยวิธีคัดเลือก
  ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย 
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง