วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม

 
 

 

 

 

 

 

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมการอบรมนโยบาย No Gift Policy และการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แจ้งคืนหลักประกันให้คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันสัญญาเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ประกาณ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2566 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ช่องทางการสื่อสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอเรียนเชิญ !! ประชาชนผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน เข้าตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2566 ตามลิงค์ที่ได้ลงประชาสัมพันธ์ไว้นี้ (ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)

กองการประปา ขอประชาสัมพันธ์

เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้น้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ใช้น้ำประปาในเขต เทศบาลตำบลเมืองแกลง สามารถ
ชำระค่าน้ำประปาออนไลน์
ชำระค่าน้ำประปาออนไลน์
แจ้งปัญหาการใช้น้ำแบบติดตามสถานะ
เพียงแอดไลน์ @Line : Prapa-kaeng
หรือแสกนคิวอาร์โค้ด (ด้านซ้าย)
เพียงเท่านี้ผู้ใช้น้ำ ก็สามารถชำระค่าน้ำออนไลน์ที่ไหนก็ได้ และลดเวลาในการเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติม...
เพจ: กองการประปา ทต.เมืองแกลง
Line : @Prapa-klaeng
โทรศัพท์ : 038-675222 กด 7
มือถือ : 093-6981670(ในเวลาราชการ)

Click เพื่อ Download วิธีการขั้นตอน

ดูทั้งหมด

“พิธีสงฆ์น้ำขอพรพระพุทธ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ” งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567

”ขบวนแห่” งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสงฆ์น้ำขอพรพระพุทธและสงฆ์น้ำขอพรพระภิษุกสงฆ์ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567 พิธีเปิด“โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและดูแลการจราจรในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2567

พิธีปิด “งานประเพณีบุญกลางบ้าน” ปีที่ 18 กิจกรรมรับพระทางน้ำ บริเวณศาลาแหลมยาง ล่องแม่น้ำประแสร์ มายังศาลาต้นโพธิ์ เพื่อทำบุญเมือง พร้อมการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แม่น้ำประแสร์ ตามโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์

พิธีเปิด “งานประเพณีบุญกลางบ้าน” ปีที่ 18

งาน “MOL Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ของจังหวัดระยอง ณ ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (วังหว้า)

ดูทั้งหมด

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หลักเกณฑ์ วิธีการ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรร
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
  ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยสุนทรภู่ 5 ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนพลงช้างเผือก) (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยน วาล์วระบายตะกอนอัตโนมัติ สถานที่โรงสูบน้ำหนองแหวน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยเจริญสุขทั้งสองฝั่ง (ชุมชนหนองแตงโม) (กันเงิน 66) (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านชุมชนดอนมะกอก ตำบลทางเกวียน เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2567) (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนน้ำประปา บริเวณซอยสุนทรภู่ 5 ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนพลงช้างเผือก) (กองการประปา) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ดูทั้งหมด
 
 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com
e-saraban : saraban_05210306@dla.go.th

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง