วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การส่งผลตรวจโควิด-19 เมื่อตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวก
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้านการศึกษา -ประกาศผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจและรแบตลาดสามย่าน อ.แกลง จ.ระยอง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดซื้อที่ดิน
เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเสริมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำเสริมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์ ศูนยช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

หลักเกณฑ์พิจารณาขอความช่วยเหลือ => คลิก
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ => คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ช่องทางการสื่อสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปรายปรามการทุจริตและการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ระหว่างจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดูทั้งหมด

จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 ประชุมการติดตามการดำเนินงานของกองต่างๆ ประจำปี 2565
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
การมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญของนายกเทศมนตรี
ด้านการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง /ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง / ผู้ช่วงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการศึกษา / ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล /ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง / ผู้ช่วงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการศึกษา / ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล /ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง / ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง / ผู้ช่วงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี / ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล /ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ/ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล/ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ)
  ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กองช่าง)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบอาคารสำนักงานและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)(กองช่าง) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) และปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยท่ายายบุญ (หลังบริษัทไทยประกัน)(ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลงและโรงจอดรถ (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยข้างร้านเฮี้ยงไดนาโม (ชุมชนหนองแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com
e-saraban : saraban_05210306@dla.go.th

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง