วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เปิดกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภันณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ประกาศ นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประกวด อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องช่องทางการสื่อสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 23/2566 เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ. 2566
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

กองการประปา ขอประชาสัมพันธ์

เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้น้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ใช้น้ำประปาในเขต เทศบาลตำบลเมืองแกลง สามารถ
ชำระค่าน้ำประปาออนไลน์
ชำระค่าน้ำประปาออนไลน์
แจ้งปัญหาการใช้น้ำแบบติดตามสถานะ
เพียงแอดไลน์ @Line : Prapa-kaeng
หรือแสกนคิวอาร์โค้ด (ด้านซ้าย)
เพียงเท่านี้ผู้ใช้น้ำ ก็สามารถชำระค่าน้ำออนไลน์ที่ไหนก็ได้ และลดเวลาในการเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติม...
เพจ: กองการประปา ทต.เมืองแกลง
Line : @Prapa-klaeng
โทรศัพท์ : 038-675222 กด 7
มือถือ : 093-6981670(ในเวลาราชการ)

Click เพื่อ Download วิธีการขั้นตอน

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 กองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ไตรมาสที่ 1) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566)

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566)

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การสำรวจขอมูลป้าย ประจำปีภาษี 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)
ดูทั้งหมด

กิจกรรมพัฒนาและปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ประจำปี 2566

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566
   

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
28 กันยายน ประจำปี 2566

กิจกรรมพัฒนาและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566
   

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เทศบาลตำบลเมืองแกลง”

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะ ณ บริเวณ สะพานร้อยปี และลานน้ำพุ (ชุมชนสุนทรโวหาร และชุมชนหนองแหวน)
ดูทั้งหมด

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษา ในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดให้คัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลป้าย ประจำปีภาษี 2567 (สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)
  ดูทั้งหมด

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ ) จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดำเนินงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566)
  ดูทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com
e-saraban : saraban_05210306@dla.go.th

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง